Estatuts IPA Girona

 

Estatuts

Capítol I.
Denominació, finalitat i domicili.
Article 1
Denominació
Amb la denominació “Internacional Police Association (IPA), Agrupació de Girona”, es constitueix l’associació que a l’empara de l’article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol), dels estatuts i dels reglaments annexos de la “Internacional Police Association (IPA), Secció Espanyola” i els seus estatuts.


Tot allò que no es trobi regulat per aquests estatuts, es reglamentarà pels estatuts i reglaments de la International Police Association (IPA) Secció Espanyola, els quals prevaldran en el supòsit de contradicció amb els presents estatuts.
Article 2

Finalitat social

La seva finalitat principal és afavorir les relacions humanes entre els seus associats, sense cap tipus de distinció, amb la finalitat de crear vincles d’autèntica amistat, enfortir les relacions culturals, els coneixements generals i l’intercanvi d’experiències professionals entre ells, els seus familiars i els altres associats de la International Police Association (IPA).

Aquesta associació, sense ànim de lucre, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per administrar i disposar dels seus bens i cabals i dels fins que es proposa.Article 3

L’obtenció de guanys per part dels associats, sigui en forma de comissions, regals i/o guanys de qualsevol naturalesa en activitats econòmiques relacionades amb l’associació, és expressament prohibit.

Les quotes dels associats i altres fonts de finançament no tindran mai la consideració de capital ganancial. Les activitats de llurs membres tindran caràcter altruista.

La transgressió del present article, comportarà l’expulsió de l’associació.

L’Associació es declara independent i es proclama neutral política, religiosa i sindicalment.

Article 4
Domicili

El domicili de l’associació s’estableix al carrer Gran Via de Jaume I, número 60 escala B 6è. 3a. 17001, del municipi de Girona.

Per acord de la Junta, es podrà canviar el domicili de l’associació dins el territori on tingui l’àmbit d’actuació.

L’àmbit i l’extensió d’aquesta associació, compren les comarques de la província de Girona.

Capítol II
Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions.


Article 5

Poden ésser socis, els funcionaris de policia membres dels cossos i forces de seguretat, d’acord amb allò que determina la Llei Orgànica 2/86, en situació d’actiu, jubilat o en segona activitat, que no hagin estat inhabilitats definitivament pel servei.
Han de presentar una sol•licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l’Assemblea General més immediata.


Article 6
Drets dels membres de l’associació

Són drets dels membres de l’associació:

1.-Assistir a les reunions de l’Assemblea General de l’associació, amb dret de veu i vot, així com a les Assemblees Generals de la Comunitat autonòmica i de l’Assemblea Nacional, segons els règims de representació previstos en els estatuts de la International Police Association (IPA) Secció Espanyola.

2- Elegir o ser elegits par als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

3- Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

4- Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.

5- Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

6- Sol•licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.

7- Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

8- Rebre informació sobre les activitats de l’associació.

9- Formar part dels grups de treball.

10- Posseir un exemplar dels estatuts.


Article 7
Deures dels membres de l’associació

Són deures dels membres de l’associació:

1- Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.

2- Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

3- Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.

4- Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

5- Exercir els càrrecs pels quals han estat escollits, sense cap tipus de prestació ni remuneració.


Article 8
Causes de baixa de l’associació

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

1- Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.

2- No satisfer les quotes fixades.

3- No complir les obligacions estatutàries.


Capítol III
Estructura de l’Associació


Article 9
Ubicació jeràrquica

L’Agrupació de Girona, es troba estructurada dins de la International Police Association (I.P.A.) Secció Espanyola, Comunitat autonòmica de Catalunya, de la qual depèn.


Article 10
Òrgans

Són òrgans de l’Agrupació de Girona, l’Assemblea General d’associats i la Junta de l’Associació.

Capítol IV
De l’Assemblea General d’associats


Article 11

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.


Article 12
Facultats

1- Modificar els estatuts.

2- Adoptar els acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels interessos dels seus membres.

3- Elegir i separar als membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.

5- Establir les línies generals d’actuació que permetin a l’associació complir amb els seus fins.

6- Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.

7- Aprovar el reglament de règim interior.

8- Acordar la dissolució de l’associació.

9- Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.


Article 13
Convocatòries

L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels sis primers mesos naturals de l’any.

La convocatòria de l’Assemblea, tant ordinària com extraordinària, pertany a l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió. Es realitzarà per escrit amb una antelació mínima d’un mes.

L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari quan ho sol•liciti un nombre d’associats no inferior al 25%, de la totalitat de socis al corrent de les seves obligacions en el moment de la sol•licitud. En aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol•licitud.

La convocatòria, es dirigirà de forma individual a tots els representants de l’associació, mitjançant un escrit adreçat al domicili i/o a l’adreça de correu electrònic, que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.

Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, els diferents vice-presidents. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva, si no hi és, el substituirà el vice-secretari o el vocal de més edat de la Junta.

El President nomenarà un moderador d’entre els membres de l’associació, el qual no pot formar part de la Junta General. També podran formar part, aquells membres de la Junta General que, per la diversitat dels punts que es tractin, així s’aconselli.

El secretari redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats i el resultat numèric de les votacions.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea, es llegirà l’acta de la sessió anterior amb la finalitat de procedir a la seva aprovació.


Article 14
Composició.

L’Assemblea General es constitueix vàlidament en primera convocatòria amb l’assistència d’un mínim de la meitat més un dels associats i en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats, inclosa la modificació d’estatuts.

Es pot delegar el vot, amb coneixement previ de l’òrgan de govern, al començament de l’Assemblea.

En el supòsit d’empat, prevaldrà el vot de qualitat del President o persona que el substitueixi en el supòsit d’absència justificada.

En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre amb representació pròpia o delegada dels membres de l’associació.

En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vist i plau del president.

Capítol V
De la junta directiva


Article 15
Composició

L’Associació és regida, administrada i representada per la Junta Directiva, de la qual formen part:

President
Vice-president primer
Vice-president segon
Vice-president tercer
Secretari
Vice-secretari
Tresorer
Vice-tresorer
Vocals

Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

Els tres vice-presidents es faran càrrec de les comissions socials, professionals i culturals.

Es podran nomenar vocals dins de la Junta de l’Associació, els quals disposaran de dret de veu i de vot.

L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

L’exercici de tots el càrrecs és gratuït, la Junta General pot establir l’abonament de despeses.

El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vist i plau del president sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.


Article 16
Durada i renovació

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

1- Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.

2- Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.

3- Baixa com a membre de l’associació.

4- Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec.

Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva, es cobriran provisionalment per la mateixa, fins la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc, amb un membre de l’associació que es trobi al corrent de les seves obligacions.

La Junta Directiva podrà cessar en la seva totalitat, per voluntat pròpia i/o mitjançant moció de censura.


Article 17
Facultats

1- Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més amplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta assemblea estableixi.

2- Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

3- Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.

4- Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.

5- Convocar les assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

6- Realitzar la memòria anyal d’activitats i presentar-la a l’Assemblea General.

7- Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

8- Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.

9- Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

10-Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

11-Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

12-Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir subvencions i altres ajuts.

13-Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment bancari i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 23.

14-Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

15-Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.


Article 18
Convocatòries

La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser superior a quatre mesos.

S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol•licita un terç dels membres que la composen.

La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.

Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

Per a l’adopció dels acords de caràcter econòmic es requerirà la presència del Tresorer o persona que els substitueixi.

Els acords de la Junta Directiva, es prendran per majoria de vots, disposant el president de vot de qualitat i decisori.

La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel Secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

 

Capítol VI
El President, Secretari , Tresorer de l’Associació i les comissions o grups de treball.


Article 19
El President i vice-presidents

El president de l’associació també ho serà de l’Assemblea General i la Junta General, són pròpies del president les funcions següents:

1- Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

2- Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.

3- Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

4- Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

5- Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.

6- Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el delegui l’Assemblea General o la Junta Directiva.

El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pels vice-presidents o el membre de la junta que ell determini, per aquest ordre.


Article 20
El secretari i el vice-secretari

El secretari de l’associació també ho serà de l’Assemblea General i la Junta General, són pròpies del secretari les funcions següents:

1- custodiar la documentació de l’associació, redactar i signar les actes de les reunions de la Junta Directiva i de l’Assemblea General, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar i portar el llibre registre de socis.

2- Supervisar la correspondència amb altres agrupacions, la Comunitat autonòmica de Catalunya i la Secció Espanyola.

3- Preparar aquells assumptes que hagin de tractar-se en la Junta General i en l’Assemblea General.

4- Comunicar al Registre d’Associacions qualsevol canvi en les dades referents a la denominació, finalitats, domicili, òrgans directius, límits del pressupost anyal o destinació dels bens romanents en el supòsit de dissolució de l’Associació, modificació dels Estatuts i/o reglaments.

El secretari és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vice-secretari o el membre de la junta que el president determini, per aquest ordre.


Article 21
El tresorer i el vice-tresorer

Té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

El tresorer és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vice-tresorer o el membre de la junta que el president determini, per aquest ordre.

 

Article 22
Les comissions o grups de treball

La Creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

 

Capítol VII
Del règim econòmic


Article 23
Règim econòmic

Atenent a la seva naturalesa, aquesta associació no disposa de Patrimoni Fundacional.

Els recursos econòmics de l’associació es nodriran, entre d’altres:

1- del percentatge fixat per l’Assemblea Nacional de la Internacional Police Association (I.P.A.) Secció Espanyola, en relació a l’import de les quotes aprovades pel Comitè Executiu Nacional (C.E.N.) de la International Police Association (IPA), Secció Espanyola, abonades pels seus membres.

2- de les subvencions oficials i/o particulars.

3- de les donacions, herències i/o llegats.

4- de les rendes del mateix patrimoni i/o altres ingresos que puguin obtenir-se.

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques anyals i quotes extraordinàries.

L’exercici econòmic té un període de 12 mesos i queda tancat el 30 de setembre de cada any.

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit, hi ha de figurar les signatures, com a mínim, del president, el secretari i el tresorer.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer.

Capítol VIII
Règim disciplinari


Article 24

L’òrgan de govern de la Secció Nacional de la International Police Association (IPA), pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus i greus, les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableix el reglament disciplinari de la International Police Association (IPA) Secció Espanyola.

L’expedient constarà de tres fases:

Obertura (fase informativa)
Tramitació
Resolució.

Obertura:
En aquesta fase la Junta corresponent, recollirà la sol•licitud d’obertura i recaptarà la informació que consideri convenient dins del termini d’un mes des de la data de la sol•licitud.

Tramitació:
S’estudiarà la documentació existent i es comunicarà a l’afectat l’obertura de l’expedient i la possibilitat de presentar, dins del termini d’un mes, les al•legacions que consideri per a la seva defensa.

Resolució:
Si hi ha indicis suficients per considerar la conducta contraria als estatuts, l’expedient informatiu es convertirà en sancionador, procedint-se a graduar la falta entre greu i lleu, proposant la corresponent sanció, que ha de ser motivada. En cas contrari, es determinarà l’arxiu de l’expedient, resolent, en tot cas, en el termini d’un mes des de la finalització de la fase de tramitació.

L’interessat, un cop informat de la resolució de l’expedient, disposarà d’un termini màxim de 5 dies per recórrer davant del Comitè Executiu Nacional (CEN) de la International Police Association (IPA) Secció Espanyola, el qual resoldrà, motivadament, amb caràcter definitiu, en el termini de 15 dies.


Capítol IX
La dissolució


Article 25

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi, essent necessària la majoria de les tres quartes parts (3/4) dels convocats amb dret a vot.

Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a una Institució de caràcter social sense afany de lucre, preferentment amb les mateixes finalitats que les d’aquesta Associació.

Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a que fan referència els apartats anteriors d’aquests mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Girona, 22 de febrer de 2.000